Pomoc osobom niepełnosprawnym

Portal informacyjny dla osób niepełnosprawnych, FORMY WSPARCIA
Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Link: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/    

Osoby, które posiadają:

-   orzeczenie o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,

-   orzeczenie o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,-  - -

-  orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem
16 roku życia;

mogą ubiegać się o różne formy wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rehabilitacji społecznej, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

FORMY WSPARCIA

 • dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. aparat słuchowy, kule łokciowe, wózek inwalidzki i szereg innych przedmiotów częściowo refundowanych z NFZ według katalogu wyrobów medycznych),
 • dofinansowanie do likwidacji barier technicznych  uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie; bariery techniczne,
  to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności (np. łóżko rehabilitacyjne, schodołaz, podnośnik itp.),
 • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie; bariery
  w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji (np. komputer typu laptop, tablet lub specjalistyczne oprogramowanie do komunikacji itp.),
 • likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie; bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym (np. likwidacja wanny na rzecz, kabiny prysznicowej, montaż barierek, poszerzenie drzwi, likwidacja progów itp.),
 • dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego - urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ.); sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych (np. rower stacjonarny, orbitrek, bieżnia elektryczna itp.),
 • dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny; taki wyjazd to połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem,
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych wymagających jego pomocy, aby umożliwić
  im samodzielne funkcjonowanie,
 • pilotażowy program „Aktywny Samorząd” - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: likwidacja bariery transportowej (oprzyrządowanie do samochodu, kurs prawa jazdy), likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny), likwidacja barier w poruszaniu się (wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, protezy na co najmniej III poziomie jakości, oprzyrządowanie do wózków inwalidzkich), pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
 • poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (np. dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu), oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
 • Program ,,Samodzielność – Aktywność – Mobilność!’’: 1. „Mieszkanie dla absolwenta”, 2. „Dostępne mieszkanie” – możliwość uzyskania wsparcia w zakresie pozyskania mieszkania bez barier. 
 • Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, opiekunowie/rodziny osób niepełnosprawnych mogą uzyskać czasową pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej,
 • „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” (łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, transportery łaznienkowe, aparaty tlenowe, chodziki trójkołowe, balkoniki, schodołaz) – zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne.

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE W ZAKŁADCE DRUKI

 1. Szczegółowa informacja pod  linkiem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
97-400 Bełchatów
ul. Czaplinecka 66
Tel.: tel. 44 715 22 61 , 44 739 48 07, fax 44 632 53 48
adres e-mail: pcpr@powiat-belchatowski.pl
codziennie - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530

Warunkiem bezpłatnego przewozu osób jest przedłożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, minimum dwa tygodnie przed umówionym zabiegiem, następujących dokumentów:

 1. orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu ze wskazaniem zabiegu stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym,
 3. potwierdzenia zakwalifikowania do zabiegu lub wykonania zabiegu przez specjalistyczną poradnię w Łodzi (przedłożone po zabiegu).