RODO

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzanych danych osobowych   przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą   w Bełchatowie, ul. Czaplinieckiej 66, tel. 44 715 22 61, email: pcpr@powiat-belchatowski.pl

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora: +48 798-562-958, email: bstachowicz@powiat-belchatowski.pl         

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem ustawowych zadań własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej i samorządowej w szczególności wynikających z: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych do ustaw, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

4.Odbiorcami przetwarzanych danych będą tylko upoważnione organy i podmioty na podstawie przepisów prawa oraz niezbędnej umowy powierzenia danych osobowych.

5.Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych ustalany jest osobno dla każdego zbioru danych osobowych i wynika z przepisów prawa w zakresie zbieranych danych lub przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  - zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną w PCPR, zatwierdzoną prez  Archiwum Państwowe. 

7. Posiada Pan/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych – art. 15 RODO

b) prawo do sprostowania danych, - art. 16 RODO  

c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zastrzeżeniem  

    przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

     Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody.

8. Nie przysługuje Panu/Pani:

 a) prawo do usunięcia danych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e;

  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

  c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO  -  w związku z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

9. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora jest wymogiem ustawowym    i niezbędnym do realizacji złożonego przez Pana/Panią wniosku – brak podania danych osobowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub odmową realizacji wniosku.

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.