RODO

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzanych danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 66, tel 44 715 22 61, email: pcpr@powiat-belchatowski.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora: tel. 44 715 22 63, email: iod@pcpr.powiat-belchatowski.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku na podstawie: ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; (Dz.U. z z 2020, poz. 1876, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 821, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

4. Odbiorcami przetwarzanych danych będą tylko upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie niezbędnej umowy powierzenia danych osobowych.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych ustalany jest osobno dla każdego zbioru danych osobowych i wynika z przepisów prawa w zakresie zbieranych danych lub przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020, poz. 164 z późn. zm.) - zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną w PCPR, zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji złożonego przez Pana/Panią wniosku – brak podania danych osobowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub odmową realizacji wniosku.

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.