Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pcpr.powiat-belchatowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pcpr.powiat-belchatowski.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.06.2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.08.2019 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Administrator Systemu Informatycznego, adres poczty elektronicznej: ASI@pcpr.powiat-belchatowski.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać poprzez formularz kontaktowy. dostępny na stronie internetowej PCPR lub poprzez platformę EPUAP, adres skrytki: /pcprbelchatow/Skrytka_ESP.

Instrukcja w sprawie składania dokumentów drogą elektroniczną znajduje się na stronie http://pcpr.powiat-belchatowski.pl/node/56 .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów

Do budynku prowadzi wejście od ul. Rodziewicza oznaczone tablicą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Wejście umożliwia wjazd wózkiem.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie korytarza. Wszystkie pomieszczenia biurowe PCPR znajdują się na parterze budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych (pokój nr 20) znajduje się na parterze, na środku korytarza, po prawej stronie.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W PCPR nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Koordynatorem do spraw dostępności jest p. Marta Rychlik, adres email: mrychlik@pcpr.powiat-belchatowski.pl