Status prawny PCPR w Bełchatowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu bełchatowskiego, wchodzącą w skład administracji zespolonej.

Dane ogólne :

1 .Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, zwanego dalej „PCPR”, jest miasto Bełchatów, a obszarem działania jest powiat bełchatowski.

2. PCPR wykonuje zadania własne Powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej jak i inne zadania określone odrębnymi przepisami.

3 .PCPR jest jednostką budżetową.

4. PCPR jest dysponentem środków trzeciego stopnia.

5. Prawa i obowiązki pracowników PCPR regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie :

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
  poz. 920 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1876, z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 821, z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn.zm.),
 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia  ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218 z późn.zm.),
 8. Statutu Powiatu Bełchatowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu  w Bełchatowie Nr 248/XXXV/2009 z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Bełchatowskiego (z późn. zm.),
 9. uchwały Nr 28/V/99 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 5 marca 1999 roku
  w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 10. uchwały Nr 318/XLVII/2006 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 3 lipca 2006r.
  w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
  (z późn. zm.),
 11. innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.