Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015 - 2017

Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.), wykonuje określone ustawami zadania publiczne, w tym zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szczegółowy zakres zadań powiatu określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.).