Instrukcja dostarczania dokumentów elektronicznych

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do PCPR konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do PCPR:

1.

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.

2.

Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres pcpr@powiat-belchatowski.pl
Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy PCPR na następujących nośnikach danych:

  1. Pamięć masowa USB 
  2. Płyta CD-RW

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PCPR:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub certyfikatem kwalifikowanym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

1. DOC, RTF, XPS, XLS

2. ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX

3. CSV

4. TXT

5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

6. PDF

7. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.