KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie jako Realizator Programu dla Powiatu Bełchatowskiego informuje, iż do 31marca 2022 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami programu są: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 


Maksymalna kwota dofinansowania obejmuje
:

  1. opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty – 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
    a) dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium – do 1.000zł
    b) dla pozostałych wnioskodawców – do 1.500 zł
  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć: w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ lub papierowo   w siedzibie PCPR, Bełchatów, ul. Czapliniecka 66.

Szczegółowa informacja: Tel. 44/ 715 22 62

oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

 

 

okres publikacji: 
24/03/2022