Informacja turnusy rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że  od 1  stycznia 2021 r. uruchomiono na platformie SOW obsługę pełnego procesu aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, w przypadku gdy, wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do JST.Nabór zostanie otwarty i aktywowany z poziomu PFRON. Poniżej link /kliknij w link/ https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-turnusu-rehabilitacyjnegoDo elektronicznego wniosku w systemie SOW należy dodać następujące załączniki ( skany lub zdjęcia wypełnionych druków) :1. zaświadczenie lekarskie2. podpisana klauzula informacyjna3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności4. w przypadku osób w wieku od 18 do 24 lat uczących się i niepracujących należy dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie będą przyjmowane wnioski w wersji papierowej od dnia 3 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem: WYŁĄCZNIE KOMPLETNE.Wnioski papierowe należy złożyć osobiście wrzucając do skrzynki podawczej w budynku PCPR w Bełchatowie, ul Czapliniecka 66 lub za pośrednictwem poczty. DRUKI DO POBRANIA1) WNIOSEK turnusy rehabilitacyjne2) zaświadczenie lekarskie3) klauzula informacyjna4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. numer telefonu do kontaktu

okres publikacji: 
28/12/2021