Projekt pn. "W rodzinie jest moc"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie realizuje projekt

pn. „W RODZINIE JEST MOC”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na Lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne,

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci zamieszkujących na terenie powiatu bełchatowskiego, umieszczonych w pieczy zastępczej i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, tj. rodziców zastępczych, dzieci biologicznych rodzin zastępczych, rodziców biologicznych dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej oraz innych osób bliskich dziecku.

Projekt zakłada objęcie wsparciem: 135 dzieci/osób.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2019r. – 30 kwietnia 2022r.

Całkowita wartość projektu: 1 873 072,16 zł,

• w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 592 172,16 zł,

• udział własny Powiatu Bełchatowskiego – 280 900,00 zł

Działania projektowe obejmują: 

- rozwój usług specjalistycznych, 

- usługi konsultacyjno-diagnostyczne, 

- rozwoju usług pomocy w nauce, 

- rozwój usług szkoleniowych dla specjalistów,

-  rozwój usług z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych u dzieci,

-  rozwój usług szkoleniowych dla rodzin zastępczych, 

- rozwój grup wsparcia dla rodzin zastępczych,

-  rozwój usług rozwijających potrzeby edukacyjno-kulturalne,

-  usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zakładane rezultaty projektu: przygotowanie dzieci wychowujących się w rodzinnej pieczy zastępczej do samodzielnego życia i radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie

prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,

ul. Czapliniecka 66, pokój Nr 9 (parter),

tel. 44 739 48 07 (Koordynator Projektu).