Informacje o projekcie

Logo Fundusze europejskie

Harmonogram realizacji projektu

„CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO”

w ramach  Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania

dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

projekt dofinansowany z UE w ramach EFS.

Realizacja projektu od 01.05. 2018 r. do 30.04. 2021 r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu bełchatowskiego. Działania zrealizowane w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług społecznych.

Partner wiodący:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ

 1. Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP w Bełchatowie ul. Żeromskiego 1

Placówka otwarta jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -18:00 i 12:00 - 20:00 oraz w sobotę w zależności od potrzeb uczestników. W trakcie sprawowania opieki, realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające i dydaktyczne. Dostęp do zadania mają zagwarantowany wszyscy chętni niesamodzielni mieszkańcy powiatu bełchatowskiego dzięki zorganizowaniu transportu z i na miejsce zadania.

 1. Świetlica Środowiskowa w Bełchatowie ul. Hubala 2

Placówka otwarta jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 20:00. W ŚŚ organizowane są następujące zajęcia: trening umiejętności społecznych, bajkoterapia, sensoplastyka, zajęcia rytmiczne, relaksacyjne, arteterapia, zajęcia profilaktyczne kształtujące u dzieci nawyki i zachowania prozdrowotne, gry, zabawy dydaktyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu problemów, kryzysów życiowych, organizowanie i prowadzenie zajęć wakacyjnych w świetlicy, prowadzenie obserwacji, rozmów oraz diagnozowanie potrzeb i problemów podopiecznych, rozbudzanie zainteresowań, wzmacnianie pozytywnych cech i stymulowanie do osiągania sukcesów poprzez organizowanie różnego rodzaju aktywności jak np. konkursy, prowadzenie współpracy z rodziną uczestnika,  realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające i dydaktyczne. Dzieci korzystają z wyjść do kina oraz wyjazdów do teatru. Codziennie uczestniczą w zajęciach w Sali doświadczeń świata. Dostęp do zadania mają zagwarantowany wszyscy chętni niesamodzielni mieszkańcy powiatu bełchatowskiego dzięki zorganizowaniu transportu z i na miejsce zadania.

Co tydzień odbywają się również zajęcia:

 • „Kompetencje: język polski i elementy języka angielskiego”: poniedziałek, czwartek 12.00-14.00
 • „Kompetencje: informatyczne”:
 • „Kompetencje: podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną”: środa: 13.00-14.00, 17.00-18.00
 • „Kompetencje społeczne i obywatelskie”: piątek 17.00-19.00

W placówce odbywają się zajęcia z psychologie.

Partnerzy projektu:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE

 1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego 

czynna w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godzinach pracy PCPR,

tj. od godz. 7.30 godz.15.30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE

 1. Usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania Szczerców

Zaplanowano przeciętnie ok. 30 godzin usług w jednym miesiącu na każdego z uczestników, przy czym nie wszyscy uczestnicy równocześnie zostaną nimi objęci.

Usługi będą od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy GOPS Szczerców, w godź. od 8.00 do16.00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE

 1. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej będzie pracował w systemie podstawowym (40 godz. tygodniowo). Usługi są świadczone  nieprzerwanie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021r.

 • od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 a 20:00,   
 • w soboty, w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej lub rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

Miejsce wykonywania pracy – miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz inne miejsca aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZELOWIE

 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów

Usługi są świadczone  nieprzerwanie od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy MGOPS Zelów, w godzinach od 8.00 do 16.00

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Prowadzenia miejsca krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP w Zelowie.

Usługi są świadczone nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16-ej do 20-ej.

W trakcie sprawowania opieki, realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające i dydaktyczne. Dostęp do zadania mają zagwarantowany wszyscy chętni niesamodzielni mieszkańcy powiatu bełchatowskiego dzięki zorganizowaniu transportu z i na miejsce zadania.

W ramach zadania prowadzone są”

zajęcia rehabilitacyjne: poniedziałek-środa w godz.16.30-19.30, piątek - w godz.16.00-20.00

zajęcia z logopedą: 10 godzin tygodniowo - poniedziałek, wtorek 16.00-19.00, czwartek 16.00-20.00

zajęcia z psychologiem: 10 godzin tygodniowo – poniedziałek, środa – 16.19.00 piątek 16.00-20.00,

 

Osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, jak również osoby będące opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałe na terenie powiatu bełchatowskiego, zainteresowane skorzystaniem z usług, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny jak wyżej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!