Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w okresie od 01.05.2020 r. do 31.01.2023 r.

okres publikacji: 
29/04/2020 do 28/07/2023