Status prawny PCPR w Bełchatowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Bełchatowskiego, wchodzącą w skład administracji zespolonej.

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie :

1 .Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r.poz. 995 z późn. zm.)

2 .Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn. zm.).

3 .Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.).

4 .Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

 

6 .Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r.poz. 998 z późn. zm.)

 

7 .Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2015 r.poz. 1390 z późn. zm.)

8 .Statutu Powiatu Bełchatowskiego.

9 .Uchwały Nr 28/V/99 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 5 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

10 . Uchwały Nr 318/XLVII/2006 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 3 lipca 2006roku w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie (z późn. zm.).

11. Innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

II. Dane ogólne :

1 .Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, zwanego dalej „PCPR”, jest miasto Bełchatów, a obszarem działania jest Powiat Bełchatowski.

2. PCPR wykonuje zadania własne Powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej jak i inne zadania określone odrębnymi przepisami.

3 .PCPR jest jednostką budżetową.

4. PCPR jest dysponentem środków trzeciego stopnia.

5. Prawa i obowiązki pracowników PCPR regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

6 .Nadzór merytoryczny nad pracą PCPR sprawuje w imieniu Zarządu Powiatu w Bełchatowie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.