Status prawny PCPR w Bełchatowie

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie :

1 .Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

2 .Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

3 .Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

5 .Statutu Powiatu Bełchatowskiego.

6 .Uchwały Nr 28/V/99 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 5 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

7 . Uchwały Nr 318/XLVII/2006 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 3 lipca 2006roku w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie (z późn. zm.).

8. Innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

II. Dane ogólne :

1 .Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, zwanego dalej „PCPR”, jest miasto Bełchatów, a obszarem działania jest Powiat Bełchatowski.

2. PCPR wykonuje zadania własne Powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej jak i inne zadania określone odrębnymi przepisami.

3 .PCPR jest jednostką budżetową.

4. PCPR jest dysponentem środków trzeciego stopnia.

5. Prawa i obowiązki pracowników PCPR regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

6 .Nadzór merytoryczny nad pracą PCPR sprawuje w imieniu Zarządu Powiatu w Bełchatowie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.